Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vitamins24.nl

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Gegevens opdrachtgever

Artikel 7 - Herroepingsrecht

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Artikel 12 - De prijs

Artikel 13 - Conformiteit en garantie

Artikel 14 - Levering en uitvoering

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingenArtikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of

bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt

om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te

zien van de overeenkomst op afstand;

7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand

aan consumenten aanbiedt;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de

ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt

van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het

sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Vitamins24.nl

Adres:
Lange Wagenstraat 55n
5126 BB Gilze

Telefoonnummer: 085-7470628
(Maandag t/m donderdag: 08:30-17:00 Vrijdag: 08:00-12:00)

E-mailadres: info@Vitamins24.nl

KvK nummer:
BTW nr:
IBAN nummer:
BIC nummer: Artikel 3 - Toepasselijkheid


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, op alle bestellingen en op alle overeenkomsten, van welke aard ook, welke met ons, Vitamins24.nl, worden aangegaan.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid

en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden

langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat

deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand

wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg

kan worden kennisgenomen en deze zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of

op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Vitamins24.nl haar algemene voorwaarden. Bijzondere, van Vitamins24.nl haar algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar

de geest’ van deze algemene voorwaarden.

6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze

voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van

het tot stand komen van de overeenkomst met de opdrachtgever.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten

en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het

aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

§  de prijs inclusief belastingen;

§  de eventuele kosten van verzending;

§  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig

§  zijn;

§  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

§  de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

§  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer

§  de prijs garandeert;

§  de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van

§  de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan

§  het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

§  of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze

§  voor de consument te raadplegen is;

§  de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het

§  kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

§  de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

§  de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de

consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

§  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.Artikel 5 - De overeenkomst

1. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de order of opdracht van

Vitamins24.nl, dan wel, bij gebreke daarvan, door feitelijke uitvoering door ons van de overeenkomst van mondeling of anderszins gemaakte afspraken. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van

het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Vitamins24.nl maakt gebruik van elektronische communicatievormen.

Opdrachtgever en Vitamins24.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door dit gebruik een geldige

overeenkomst tot stand komt, overeenkomstig lid 1. Ook in het bijzonder het ontbreken van een

gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding

daarvan. De elektronische bestanden van Vitamins24.nl zullen, voor zover de wet dat toelaat,

hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij

voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer

daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan

zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn

voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond

van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd

gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden

te verbinden.

5. Voor eventuele niet-toegankelijkheid van de website van Vitamins24.nl, is Vitamins24.nl nimmer

aansprakelijk.

6.Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Gegevens opdrachtgever


1. Om de bestellingen van de opdrachtgever te verwerken maakt Vitamins24.nl gebruik van een

klantensysteem waarin de gegevens van de opdrachtgever worden opgeslagen. De opdrachtgever, welke zich inschrijft op de website van Vitamins24.nl verplicht zich tot het geven van de juiste

en correcte informatie. De opdrachtgever kan op elk moment bij Vitamins24.nl informeren welke

specifieke klantgegevens van opdrachtgever in het klantensysteem aanwezig zijn c.q. kan daarin

wijzigingen aan laten brengen. Door het gebruik van internet ontstaat de mogelijkheid van onderschepping van klantgegevens. Hiervoor kan Vitamins24.nl nooit en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.

2. Als opdrachtgever zich op de website van Vitamins24.nl inschrijft, verplicht opdrachtgever zich tot

het geven van de juiste informatie. Indien tijdens het bestellingproces gegevens niet verstrekt

worden welke noodzakelijk zijn voor het kunnen verwerken en verzenden van de bestelling, het

opmaken van facturen en het in werking stellen van de garantie, leidt tot het annuleren van de

bestelling. Dit onverminderd het recht van Vitamins24.nl op schadevergoeding.Artikel 7 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na

ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en

aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij

zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen

beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik

maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in

de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product

binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig

zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt

gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft

teruggezonden, is de koop een feit.Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van

terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht


1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer

dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
e. die snel kunnen bederven of verouderen;

f. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud


1. Vitamins24.nl behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor terzake van alle vorderingen die zij krachtens (tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit-) een overeenkomst op de koper heeft c.q. mocht verkrijgen.
2. De consument is niet gerechtigd de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van ondernemer rust te bezwaren en/of aan derden onder welke titel dan ook over te dragen.


Artikel 11 – Aansprakelijkheid


1. Uitdrukkelijk sluit Vitamins24.nl elke aansprakelijkheid uit voor niet aan onze opzet of grove

schuld te wijten schade –middellijk of onmiddellijk geleden- ontstaan door ons geleverde zaken of verrichte diensten; wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade aan werktuigen of gebouwen

welke door ons geleverde zaken mochten worden toegebracht buiten onze opzet of grove

schuld.

2. Vitamins24.nl is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertragingen in de levering van zaken, tenzij deze een gevolg is van onze opzet of grove schuld.

3. Vitamins24.nl is geen producent van zaken, waardoor wij elke vorm van productaansprakelijkheid, voor zover de Wet dat toelaat, uitsluiten. Indien de opdrachtgever schade lijdt door een gebrekkigheid van enig door ons geleverd product, vrijwaart opdrachtgever ons onvoorwaardelijk voor alle aanspraken uit dien hoofde (ook indien door derden gesteld), onder de voorwaarde dat wij haar bekend maken met de fabrikant van het product.Artikel 12 - De prijs

1. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's en exclusief omzetbelasting en eventuele verzendkosten, tenzij anders vermeld.

2. Voor verzendkosten wordt verwezen naar de website www.Vitamins24.nl. De administratie van

Vitamins24.nl wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te geven

van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen.

3. Wij behouden ons het recht voor om tussentijds prijzen te wijzigen. Is als gevolg van een prijswijziging de prijs verhoogd na het sluiten van de overeenkomst, dan is de wederpartij bevoegd

om binnen 10 dagen na aankondiging van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden.

4. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.Artikel 13 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,

de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke

bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens

voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie geldt niet indien:

-        De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

-        De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.Artikel 14 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen

en bij de uitvoering van bestellingen van producten

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

5. Na plaatsing van de bestelling/ontvangst van de betaling, zullen wij naar het beste vermogen de

overeengekomen termijn van levering in acht nemen. Levertijden worden bij benadering vastgesteld en zijn te beschouwen als streeftijden en bevatten nooit een fatale termijn, tenzij anders

overeengekomen. Vertragingen in leveringen kunnen nooit aan Vitamins24.nl toegerekend worden. Bij bestelling van door Vitamins24.nl te leveren zaken dient de opdrachtgever de plaats

van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Aflevering geschiedt aan het adres dat de

opdrachtgever aan Vitamins24.nl heeft opgegeven, tenzij anders overeengekomen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

6. In geval van ontbinding conform het lid 4 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Vitamins24.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Vitamins24.nl zal hiertoe contact opnemen met de opdrachtgever en in overleg tot een aangepaste bestelling komen. Indien dit niet plaatsvindt of niet mogelijk is, wordt op de factuur vermeldt dat het artikel is uitverkocht. Indien er sprake is geweest van vooruitbetaling wordt hierbij tevens vermeld dat het betaalde bedrag terug wordt gestort op de rekening van de opdrachtgever.

8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend

gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9. Vitamins24.nl is altijd bevoegd om de levering op te schorten indien de opdrachtgever niet volledig voldaan heeft aan al haar verplichtingen jegens Vitamins24.nl, uit welke hoofde dan ook.Artikel 15 - Betaling


1. Betaling van de door opdrachtgever verschuldigde bedragen kan geschieden op (een van) de

wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces op de website. Als datum van betaling, bij betaling per (post)bank, geldt de datum van creditering van de (post)bankrekening van Vitamins24.nl. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Aan de bestelling van de opdrachtgever kunnen

nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld.

2. Facturen worden overhandigd of toegezonden bij levering. De facturen vormen tevens het garantiebewijs voor de opdrachtgever.

3. Vitamins24.nl kan met de opdrachtgever bepaalde kortingen afspreken. Zulks geschiedt alsdan

uitdrukkelijk en schriftelijk.

4. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, beslaglegging, onder curatele stelling en/of overlijden van de opdrachtgever zullen onze vorderingen jegens opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Bij niet tijdige betaling heeft Vitamins24.nl het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op vergoeding van onkosten, winstderving en overige schade.

6. De opdrachtgever kan niet betaling opschorten of weigeren met een beroep op gebrekkige of onvolkomen levering, tenzij zij het gebrek of manco aannemelijk maakt, in welk geval de opschorting

van de betalingsverplichting niet verder strekt, dan ten aanzien van het factuurbedrag met betrekking tot de gebrekkige of niet geleverde goederen. De volledige betalingsverplichting herleeft nadat wij het gebrek hebben aangevuld of een dergelijke gebrekkige levering door ons schriftelijk als

zodanig is erkend.

7. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan de ondernemer te melden.

8. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt

de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk

omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf

de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd

vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht

van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele

van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.